Notice: Undefined variable: lang in /home/balabuska/www.balabuska.cz/http/index.php on line 14

Notice: Undefined variable: c_lang in /home/balabuska/www.balabuska.cz/http/index.php on line 16

Notice: Undefined variable: c_lang in /home/balabuska/www.balabuska.cz/http/index.php on line 18
Billiard Club Balabuška

STŘEDEČNÍ TURNAJE 9BALL 

AMATÉRSKÉ TURNAJE KAŽDOU STŘEDU OD 18:45


 

ZVEME VÁS DO BILLIARDU

Středeční turnaje:

Registrace do 18:45
Začátek turnaje 19:00

Prezentace telefonicky nebo SMS na čísle: +420 608113124. 

REZERVACE KULEČNÍKU A ŠIPEK

+420241482331

Prosím, volejte mezi 14.00 - 02.00


Pro firemní akce volejte

+420 608113124

balabuska@balabuska.cz 

Zahrajte si

1. Všeobecná pravidla
Následující všeobecná pravidla se vztahují na všechny discipliny, pokryté těmito pravidly, s výjimkou přímého rozporu se specifickými pravidly discipliny. Dále směrnice pro poolový kulečník pokrývají aspekty hry, které nejsou přímo zmíněny v pravidlech hry, jako např. specifikaci vybavení nebo organizaci soutěží.
Discipliny poolového kulečníku se hrají na plochém stole pokrytém suknem a ohraničeném gumovými mantinely. Hráč používá tágo k zasáhnutí bílé koule, která následně zasahuje barevné koule. Cílem je potápět barevné koule do šesti kapes, umístěných na hranici s mantinely. Discipliny se liší s ohledem na skutečnost, které koule jsou řádnými cíli a jaké jsou požadavky na výhru v zápasu.

1.1 Odpovědnost hráče
Odpovědností hráče je znalost všech pravidel, směrnic a rozpisů použitých pro soutěž. I když turnajové orgány budou činit všechna rozumná opatření, aby takové informace byly řádně vhodnou formou dostupné všem hráčům, je konečná odpovědnost na hráčích.

1.2 Rozehrání o pořadí
Rozehrání je prvním strkem zápasu a určuje pořadí pro hru. Hráč, který vyhraje rozehrání, rozhoduje o tom, kdo bude hrát jako první. Rozhodčí umístí kouli na každé straně stolu do záhlaví blízko přední čáře. Hráči zahrají přibližně ve stejném čase tak, aby zasáhli svou koulí zadní mantinel s cílem vrátit kouli blíž k přednímu mantinelu, než soupeř. Rozehrávací strk je chybný a nemůže vyhrát, pokud rozehraná koule:
(a) překročí podélnou čáru;
(b) kontaktuje zadní mantinel víc než jednou;
(c) je potopená nebo vyhozená ze stolu;
(d) dotkne se podélného mantinelu; nebo
(e) koule se zastaví v rámci rohové kapsy tak, že překročí linii předního mantinelu.
Navíc bude rozehrání vadné, pokud dojde k faulu na bílé, jinému než 6.9 Koule v pohybu. Hráči zopakují rozehrání, pokud:
(a) rozehrávaná koule je zasažena až poté, co druhá koule již zasáhla zadní mantinel;
(b) rozhodčí není schopen určit, která z koulí se zastavila blíž k přednímu mantinelu;
(c) obě rozehrání byla vadná.

1.3 Vybavení používané hráčem
Vybavení musí odpovídat existujícím specifikacím WPA pro vybavení. Obecně hráči nemají povoleno zavádět neobvyklé vybavení do hry. Použití uvedené níže, mimo jiné, je považováno za normální. Pokud si hráč není jist konkrétním využitím vybavení, měl by to probrat s vedením turnaje před zahájením hry. Vybavení musí být používáno pouze pro účel a způsobem, k němuž bylo vybavení určeno. (viz 6.16 Nesportovní chování)
(a) Tágo – hráč je oprávněn během zápasu střídat tága, jako jsou rozstřelovací, skákací a normální tága. Smí užívat jak zabudované, tak přídavné nástavce k prodloužení délky tága.
(b) Křída – hráč smí používat křídu na hlavičku tága, aby předcházel kiksům, a smí používat svou vlastní křídu, pokud je její barva v souladu se suknem.
(c) Mechanické můstky (hrábě) – hráč smí použít nejvíce dva můstky k podpoře tága během strku. Složení můstků je na hráči. Smí použít svůj vlastní můstek, pokud je podobný můstkům standardním.
(d) Rukavice – Hráč smí používat rukavice pro zlepšení úchopu a/nebo funkce ručního můstku.
(e) Pudr – Hráč má povoleno užívání pudru v rozumném množství, určeném rozhodčím.

1.4 Nastavování koulí
Koule jsou nastavovány (vraceny do hry na stůl) na podélnou čáru (na dlouhou osu stolu) co nejtěsněji k zadnímu bodu a mezi zadní bod a zadní mantinel, a to bez pohnutí překážejících koulí. Když vracená koule nemůže být nastavena na zadní bod, měla by být nastavena do kontaktu (je-li to možné) s příslušnou překážející koulí. Pokud však bude bílá koule sousedem nastavené koule, neměla by být koule nastvena do kontaktu s bílou; malá mezera musí být zachována. Je-li celá podélná čára až k zadnímu mantinelu blokována jinými koulemi, nastaví se koule před zadní bod co nejtěsněji k němu.

1.5 Hra z ruky
Při hře z ruky smí hráč umístit bílou kouli kamkoliv na hrací plochu (viz 8.1 Součásti stolu) a smí pokračovat v přemisťování koule, dokud neuskuteční strk (viz definici 8.2 Strk). Hráči mohou použít libovolnou část tága k přemisťování koule, včetně hlavičky tága, avšak bez pohybu pro dopředný úder. V některých hrách a pro většinu rozstřelů může být umístění omezeno na záhlaví v závislosti na pravidlech hry. Pak mohou vzniknout fauly 6.10 Vadné umístění bílé a 6.11 Vadná hra ze záhlaví.
Zahrává-li hráč z ruky v záhlaví a všechny legální cílové koule se nacházejí v záhlaví, smí požádat, aby legální cílová koule, která se nachází nejblíž k přední čáře, byla přemístěna k zadnímu bodu (viz 1.4). Pokud dvě nebo více koulí jsou ve stejné vzdálenosti od přední čáry, může hráč určit, která z nich má být takto přemístěna. Cílová koule, stojící přímo na přední čáře, je hratelná.

1.6 Řádný hlášený strk
Ve hrách, v nichž je hráč povinen hlásit strky, musí být pro každý strk ohlášena zamýšlená koule a kapsa, pokud to není zřejmé. Podrobnosti strku, jako zásahy mantinelů nebo jiné kontaktované nebo i potopené koule nehrají roli. Pro jeden strk lze ohlásit pouze jedinou kouli.
Pro započítání hlášené koule musí být rozhodčí přesvědčený, že byl zahrán zamýšlený strk. Pokud by tedy byla možnost záměny, např. při hraní přes mantinel, kombinace nebo podobného strku, hráč na strku by měl kouli a kapsu hlásit. Je-li rozhodčí nebo soupeř na pochybách, jaký strk má být zahrán, měl by požádat o nahlášení strku.
Ve hlášených hrách může hráč na strku ohlásit „jistotu“ místo koule a kapsy a pak po strku předat hru soupeři. Zda budou koule po jistotě vraceny na stůl, záleží na pravidlech konkrétní hry.

1.7 Sednutí koulí
Koule si může drobně sednout poté, co se zdá, že se již zastavila, nejspíš v důsledku drobných nepřesností koule nebo stolu. Pokud to nevyvolá spadnutí koule do kapsy, je to pokládáno za běžné riziko hry a koule se nepřemisťuje zpět. Pokud koule spadne do kapsy v důsledku takového sednutí, pak je tato navrácena co nejpřesněji do své původní pozice. Pokud si koule sedne do kapsy během nebo těsně před zahráním strku, a má to vliv na strk, rozhodčí obnoví pozici a strk se zopakuje. Hráč na strku není potrestán za strk v okamžiku sednutí koule. (Viz také 8.3 Potopené koule).

1.8 Obnova pozice
Je-li nezbytné obnovit pozici koulí nebo je očistit, rozhodčí umístí posunuté koule do jejich původních pozic podle svých nejlepších schopností. Hráči jsou povinni akceptovat rozhodnutí rozhodčího o umístění.

1.9 Vnější rušení
Pokud se během strku vyskytne vnější rušení, které má vliv na výsledek tohoto strku, rozhodčí obnoví postavení koulí před strkem a strk se zopakuje. Pokud rušení nemělo vliv na strk, rozhodčí přenastaví zasažené koule a hra pokračuje. Pokud koule nelze nastavit do jejich původních pozic, situace se vyhodnotí jako pat.

1.10 Vyžádání rozhodnutí a pravidla protestu
Pokud má hráč pocit, že se rozhodčí dopustil chyby při rozhodování, může rozhodčího požádat, aby přehodnotil své rozhodnutí nebo nevyhlášení rozhodnutí, ale rozhodnutí rozhodčího jsou konečná. Přesto, pokud má hráč pocit, že rozhodčí neuplatňuje pravidla správně, může požádat o rozhodnutí stanovenou odvolací autoritu. Rozhodčí přeruší hru, dokud odvolání probíhá (viz také část (d) pravidla 6.16 Nesportovní chování). Fauly musejí být hlášeny bezprostředně (viz 6. Fauly).

1.11 Odstoupení
Když hráč odstoupí, ztrácí zápas. Například, když hráč rozšroubuje své sešroubované hrací tágo v době, kdy je soupeř u stolu a během soupeřovy rozhodující hry v zápase, bude to pokládáno za odstoupení ze zápasu.

1.12 Pat
Pokud rozhodčí shledá, že není dosahováno žádného pokroku směrem k výsledku, vyhlásí své rozhodnutí a každý z hráčů dostane tři další náběhy u stolu. Pak, pokud rozhodčí usoudí, že stále nedošlo k pokroku, oznámí pat. Pokud souhlasí oba hráči, může být pat vyhlášen i bez odehrání tří dodatečných náběhů. Procedura pro pat je specifikována v pravidlech jednotlivých her.

3. Osmička
Osmička se hraje s patnácti číslovanými barevnými koulemi a s jednou bílou koulí. Skupina sedmi koulí, patřících hráči na strku (číslovaných od jedné do sedmi nebo od devíti do patnácti) musí být kompletně odehrána se stolu před pokusem o výhru potopením koule č.8. Strky jsou hlášené.

3.1 Stanovení prvního rozstřelu
Hráč, který vyhrál rozehrání, určí, kdo má provést první rozstřel (viz 1.2 Rozehrání o pořadí). Standardním formátem je střídavý rozstřel, viz ovšem Směrnice 15, Následné rozstřely.

3.2 Stavění koulí pro osmičku
Patnáct barevných koulí se staví co nejtěsněji k sobě v trojúhelníku, s čelní koulí na zadním bodu a s koupí č.8 jako první, která leží přímo pod čelní koulí. Jedna z každé skupiny sedmi koulí obsadí dva spodní rohy trojúhelníku. Ostatní koule jsou do trojúhelníku umístěny bez účelového nebo záměrného rozmístění

3.3 Rozstřel
Pro rozstřel platí následující pravidla:
(a) Bílá se rozehrává z ruky v záhlaví
(b) Nehlásí se žádná koule a bílá nemusí zasáhnout žádnou stanovenou barevnou kouli jako první.
(c) Když rozstřelující hráč potopí kouli, aniž by fauloval, pokračuje na stole, přičemž stůl zůstává otevřený (viz 3.4 Otevřený stůl / výběr skupiny)
(d) Pokud nebyla potopena žádná barevná koule, nejméně čtyři barevné musí narazit na jeden nebo více mantinelů; jinak jde o vadný rozstřel a střídající hráč má na výběr:
(1) akceptovat stůl v pozici,
(2) obnovit nastavení a provést nový rozstřel,
(3) obnovit nastavení pro rozstřel a dovolit chybujícímu hráči nový rozstřel.
(e) Potopení koule č.8 při řádném rozstřelu není faulem. Pokud je koule č.8 potopena, rozstřelující hráč má na výběr:
(1) vrátit kouli č.8 k zadnímu bodu a akceptovat koule v pozici,
(2) provést nový rozstřel,
(f) Pokud rozstřelující hráč potopí současně s koulí č.8 i bílou (viz definice 8.6 Potopení bílé), má soupeř na výběr:
(1) vrátit kouli č.8 k zadnímu bodu a rozehrát bílou z ruky v záhlaví,
(2) provést nový rozstřel
(g) Pokud je při rozstřelu některá z barevných koulí vyražena ze stolu, jde o faul. Takové koule zůstávají ze hry (s výjimkou koule č.8, která se vrací k zadnímu bodu). Střídající hráč má na výběr:
(1) akceptovat pozici na stole,
(2) rozehrát bílou z ruky v záhlaví
(h) Pokud rozstřelující hráč fauluje výše neuvedeným způsobem, střídající hráč má na výběr:
(1) akceptovat pozici na stole,
(2) rozehrát bílou z ruky v záhlaví.

3.4 Otevřený stůl / výběr skupiny
Před výběrem skupiny se stůl označuje jako otevřený a hráč na strku je povinen před každým strkem ohlásit zamýšlenou kouli. Pokud hráč tuto kouli řádně potopí, odpovídající skupina se stane jeho a soupeři je přidělena opačná skupina. Pokud hlášenou kouli nedokáže řádně potopit, stůl zůstává otevřený a hra přechází na soupeře. Při otevřeném stole může být jako první zasažena libovolná barevná koule s výjimkou koule č.8.

3.5 Pokračování hry
Hráč zůstává na strku tak dlouho, dokud pokračuje v řádném potápění hlášených koulí nebo dokud nevyhraje hru potopením koule č.8.
3.6 Povinně hlášené strky
Každý strk s výjimkou rozstřelu musí být hlášený, jak je vysvětleno v 1.6 Řádný hlášený strk. Koule č.8 může být ohlášena teprve po vyklizení stolu od celé skupiny koulí hráče na strku. Hráč na strku smí ohlásit „jistotu“, v důsledku čehož po strku hra přechází na soupeře a koule, potopené při jistotě, zůstávají v kapsách (viz 8.17 Strk na jistotu).

3.7 Nastavování koulí
Pokud je při rozstřelu koule č.8 potopena nebo vyražena ze stolu, je navrácena k zadnímu bodu nebo se koule nastaví pro nový rozstřel (viz 3.3 Rozstřel a 1.4 Nastavování koulí). Žádně jiné koule se na stůl nevracejí.

3.8 Ztráta hry
Hráč na strku ztrácí hru, když:
(a) dopustí se faulu při potápění koule č.8,
(b) potopí kouli č.8 dřív, než je uklizena celá jeho skupina,
(c) potopí kouli č.8 do nehlášené kapsy,
(d) vyrazí kouli č.8 ze stolu.
Tyto případy se nevztahují na rozstřel (viz 3.3 Rozstřel).

3.9 Běžné fauly
Pokud se hráč na strku dopustí faulu, hra přechází na jeho soupeře. Střídající hráč rozehrává z ruky a bílou může umístit kamkoliv na hrací plochu (viz 1.5 Hra z ruky). Za běžné jsou při osmičce pokládány následující fauly:
6.1 Potopení nebo vyražení bílé ze stolu
6.2 Chybná první koule: první koule, kterou při strku kontaktuje bílá, musí patřit do skupiny hráče na strku s výjimkou případu, kdy je stůl otevřený (viz 3.4 Otevřený stůl / výběr skupiny).
6.3 Bez mantinelu po kontaktu
6.4 Bez doteku nohy s podlahou
6.5 Vyražená koule ze stolu (viz 3.7 Nastavení koulí)
6.6 Dotek koule
6.7 Dvojdotek / spící koule
6.8 Prostrk
6.9 Koule v pohybu
6.10 Vadné umístění bílé
6.11 Vadná hra ze záhlaví
6.12 Tágo na stole
6.13 Hra mimo pořadí
6.15 Pomalá hra

3.10 Závažné fauly
Fauly, vyjmenované pod 3.8 Ztráta hry jsou trestány ztrátou rozehrané hry. Pro 6.16 Nesportovní chování rozhodne rozhodčí s ohledem na povahu přestupku.

3.11 Pat
Vznikne-li pat (viz 1.12 Pat), rozstřel zopakuje hráč, který rozstřeloval původně.